Jakie kroki podjąć by odzyskać opłatę likwidacyjną z polisolokaty?

Sposoby odzyskiwania pieniędzy (opłat likwidacyjnych) z polisolokaty.

Istnieją dwa sposoby na odzyskanie pieniędzy utraconych na rzecz ubezpieczyciela tytułem opłaty likwidacyjnej za przedterminowe rozwiązanie umowy polisy:

 

  1. Pieniądze można odzyskać na skutek ugody z towarzystwem ubezpieczeniowym. Niestety niezwykle rzadko się zdarza aby towarzystwo ze swej strony samo zaproponowało takie rozwiązanie. Można próbować wymusić na nim dobrowolne oddanie pieniędzy, co również jest bardzo trudne i praktycznie się nie zdarza.
  1. Utracone środki można również odzyskać na drodze sądowej. Samemu, tocząc bój może być to rozwiązanie bardziej opłacalne, wymagające jednak sporej determinacji i znajomości prawa. Innym, łatwiejszym i niewiele droższym jak się okazuje jest wynajęcie kancelarii prawnej, która mając doświadczenie, wymaganą specjalizację będzie nas reprezentowała na każdym kroku sporu sądowego.

 

Podstawy prawne do odzyskania opłat likwidacyjnych z polisolokaty:

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta w przypadku kilku banków uznał, że postanowienia przewidujące zbyt wysokie opłaty likwidacyjne naruszają zbiorowy interes.
 

UOKiK rekomenduje powoływanie się na jego stanowisko w postępowaniach sądowych mających na celu odzyskanie wpłaconych środków. W październiku 2014r UOKiK nałożył kary na cztery instytucje finansowe zaangażowane w sprzedaż produktów z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Dochodzenie zwrotu środków pobranych tytułem opłaty likwidacyjnej oparte jest na dwóch podstawowych prawnych:

 

  1. Zgodnie z art. 385 §1 Kodeksu Cywilnego – „Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nieuzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy”. Zapis ten dotyczy tzw. niedozwolonych postanowień umownych, czyli dokładnie takich, jakie bardzo często zawierane były w umowach polisy.

 

Jeśli szczegółowa tabela prowizji i opłat nie była negocjowana z klientem podczas zakładania polisolokaty, to w świetle Kodeksu Cywilnego niekonsultowane postanowienia dotyczące opłat likwidacyjnych należy uznać za niewiążące.

 

  1. Opłaty opierające się na schemacie typowym dla opłat likwidacyjnych, naliczanych za przedterminowe rozwiązanie umowy polisy, wpisane są do rejestru klauzul niedozwolonych prowadzonych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Rejestr niedozwolonych postanowień prowadzony jest na podstawie art. 479 z indeksem 45 Kodeksu Postępowania Cywilnego przez Prezesa UOKiK. W prowadzonym przez UOKiK rejestrze klauzul abuzywnych (niedozwolonych) znajdują się również postanowienia dotyczące niedozwolonych opłat likwidacyjnych.

 

Jeśli jakiś podmiot zastosuje w umowie zawartej z konsumentem któreś z wpisanych do owego rejestru niedozwolonych postanowień, działanie takie będzie się wiązać z konkretnymi konsekwencjami wobec niego wyciąganymi.

Jaki jest problem z TU Europa?

W świetle obowiązujących przepisów, potwierdzanych przez kolejne wyroki sądu, wysokie opłaty likwidacyjne, nakładane przez towarzystwa ubezpieczeniowe na klientów wycofujących się z polis inwestycyjnych, stanowią zatem naruszenie prawa.

Jeśli padłeś ofiarą podobnych praktyk oraz tzw. polisolokaty, skontaktuj się z nami i skorzystaj z jednej z naszych rekomendowanych kancelarii, tanich, uczciwych i wyspecjalizowanych w dochodzeniu roszczeń od zakładów ubezpieczeń tutaj.  Prawo jest po Twojej stronie.

Administracja