Kolejnych 7 wyroków unieważniających polisolokaty TU Europa.

Z przyjemnością informuję, że na przełomie lipca i sierpnia kancelaria adwokacka w Wrocławia uzyskała kolejnych siedem wyroków w sprawie unieważnienia polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Sąd nakazał całkowity zwrot wpłaconych składek!

W orzeczeniach głównie pojawiała się znana już narracja i argumentacja przemawiająca za tym, i że umowy od początku swego istnienia były wadliwe, mianowicie:

Brak wskazania sumy ubezpieczenia, ani kwotowo, ani procentowo – zatem odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń jest nieokreślona.

Sprzeczność z naturą stosunku zobowiązaniowego. Czyli brak dostatecznie jasnej informacji w co i w jaki sposób pieniądze Klienta są inwestowane.

Przerzucenie całej odpowiedzialności na stronę Klienta.

Oczywiście nie stało się to po roku czy półtora. Spraw przybywa, sądy działają wolno, długo czeka się na wyznaczenie daty rozprawy, niemniej jednak szanse są duże i cierpliwość popłaca zwłaszcza, że odsetki ustawowe w jakiejś części rekompensują straty.

Więcej informacji:

    Adres email (wymagane)

    Treść wiadomości

    Administracja