Kolejny nieprawomocny wyrok unieważniający Polisę z UFK

20 maja 2019 Sąd Okręgowy w Warszawie unieważnił umowy PARETO i Global Market oferowane przez TU Europa (sygn. XXV C 573/17). W tym wypadku Sąd uznał, że powód może domagać się odszkodowania za zaniżoną przez TU Europa wartość rachunku w przypadku obu umów. Sprawę prowadzi adw. Tomasz Majkowycz.

Sąd uznał, że problematyczne w obu umowach było określenie sposobu wypłaty zgromadzonych środków w przypadku wcześniejszej rezygnacji z umowy, ponieważ:

Poza jednak niezależnymi od stron czynnikami rynkowymi, na wartość wypłacanego Ubezpieczonemu świadczenia wpływała także sama metodologia wyceny zakupionych certyfikatów w momencie rezygnacji z ubezpieczenia. Stosowany przez pozwanego model wyceny nie został natomiast ujawniony w treści umowy. Z uwagi na ustawowe sposoby nadzoru nad UFK, nie świadczy to jeszcze a lime o zasadności zarzutów powoda. (…)

Rzecz jednak w tym, iż jak wynika z ustaleń biegłego sądowego, w oparciu o dane opublikowane przez pozwanego w złożonych sprawozdaniach okresowych, nie sposób dokonać weryfikacji poprawności wyceny zastosowanej przez pozwanego Ubezpieczyciela w sytuacji objętej niniejszym postępowaniem, nawet posiadając wiedzę specjalistyczną. Oznacza to, że Ubezpieczyciel uzyskał uprawnienie do swobodnego określenia wysokości świadczenia należnego Ubezpieczonemu z tytułu zakończenia trwania okresu odpowiedzialności. (…)

Sytuacja, w której Ubezpieczony w żaden sposób, bazując na postanowieniach umownych, okresowych raportach, nie może zweryfikować czy wycena zastosowana w jego przypadku przez Ubezpieczyciela odpowiada wartości godziwej, obiektywnej wartości rynkowej nie może być akceptowana. (…)

Na marginesie należy również nadmienić, iż żądanie powoda w tej części zasługiwałoby na uwzględnienie w sytuacji zastosowania art. 471 k.c.”  

Art. 471 k.c. mówi o odpowiedzialności odszkodowawczej za naruszenie umowy. W tej sprawie sąd powołał biegłego, który miał za zadanie zweryfikowanie wartości rachunku klienta w dacie zakończenia umów. Biegły uznał jednak, że na podstawie dostępnych informacji tego nie da się zrobić i wskazał listę dokumentów, które powinny zostać przedstawione przez towarzystwo w celu dokonania obliczeń. Pozwana jednak odmówiła, w konsekwencji sąd uznał, że odmowę przedstawienia danych potrzebnych do zweryfikowania wartości jednostek uczestnictwa UFK, należy traktować jako potwierdzenie nienależytego wykonania umowy przez ubezpieczyciela.

Wyrok jest nieprawomocny.

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: http://mkp-legal.pl/zanizona-wartosc-rachunku-ufk/ 

Administracja