Ile spraw wygrywają banki a ile kredytobiorcy – raport.

Portal finansowy bankier.pl podjął próbę zestawienia orzeczeń wydanych w sprawach „frankowych”.
Jak wynika z przeprowadzonej analizy, do tej pory zdecydowana większość orzeczeń zapadała na korzyść kredytobiorców.
Analitycy przebadali próbkę 192 orzeczeń wydanych w sprawach dotyczących kredytów mieszkaniowych opartych na franku szwajcarskim, z czego większość stanowiły orzeczenia wydawane w latach 2016-2017 (163 wyroki).
Wyniki analizy ucieszą frankowiczów – w całej próbie 192 orzeczeń, aż 121 można zakwalifikować jako wygraną kredytobiorcy, a tylko 67 spraw zakończyło się zwycięstwem banku. Z uwagi na zanonimizowane uzasadnienia nie udało się odtworzyć danych strony pozwanej dla wszystkich badanych orzeczeń, jednak wśród tych, gdzie udało się ustalić, który konkretnie bank pozwano, przeważają sprawy przeciwko mBankowi i Bankowi Millenium.
Co ciekawe, w sprawach dotyczących ubezpieczenia nieskiego wkładu własnego frankowicze wygrali aż 61 na 67 wytoczonych spraw, przy czym zaznaczono, że podstawą prawną dochodzonych roszczeń był w tym przypadku najczęściej art. 385 1 Kodeksu cywilnego:
Art. 385[1].

§ 1. Postanowienia umowy zawieranej z konsumentem nie uzgodnione indywidualnie nie wiążą go, jeżeli kształtują jego prawa i obowiązki w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami, rażąco naruszając jego interesy (niedozwolone postanowienia umowne). Nie dotyczy to postanowień określających główne świadczenia stron, w tym cenę
lub wynagrodzenie, jeżeli zostały sformułowane w sposób jednoznaczny.
§ 2. Jeżeli postanowienie umowy zgodnie z § 1 nie wiąże konsumenta, strony są związane umową w pozostałym zakresie.
§ 3. Nie uzgodnione indywidualnie są te postanowienia umowy, na których treść konsument nie miał rzeczywistego wpływu. W szczególności odnosi się to do postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumentowi przez kontrahenta.
§ 4. Ciężar dowodu, że postanowienie zostało uzgodnione indywidualnie, spoczywa na tym, kto się na to powołuje.
W grupie spraw dotyczących ubezpieczenia niskiego wkładu własnego 39 spraw to orzeczenia prawomocne.
Stosunkowo więcej wygranych odniosły banki w sprawach dotyczących waloryzacji/indeksacji świadczenia, czyli zasad przeliczania franka na złote – w tym przypadku na 30 badanych spraw aż 17 skończyło się przegraną kredytobiorcy. Opłaty likwidacyjne AXA i Skandii są zabronione przez Sąd.
Podobnie wygląda sytuacja w przypadku spraw, gdzie zakwestionowano sposób oprocentowania kredytu – w tym przypadku połowa spraw zakończyła się wygraną banku.
W sprawach dotyczących ważności umowy kredytowej, jak wskazano w raporcie, występują różne podstawy prawe żądań powodów, lecz dotychczas większość tych sporów wygrywały banki.
Raport portalu bankier pl. pokazuje, że z jednej strony banki w większości przypadków uwzględniają powództwa wytaczane przez kredytobiorców, z drugiej jednak strony wskazuje na niejednolite orzecznictwo. Tak jak polisolokaty Skandii i opłaty likwidacyjne tu Europa

Warto pamiętać, że duża część z analizowanych orzeczeń nie jest jeszcze prawomocna, a przed sądami toczy się jeszcze wiele spraw, gdzie nie zakończyło się jeszcze postępowanie w I instancji.
Źródło: www.bankier.pl

Administracja