Unieważnienie Polis z UFK od TU Europa i Open Life

Strona www.oszukaniprzezpolisy.pl od 9 lat z pomocą czytelników i klientów prowadzi zestawienie najbardziej doświadczonych, skutecznych i niedrogich kancelarii prawnych, które prowadzą obecnie ponad 600 spraw, o unieważnienie wadliwych produktów inwestycyjno-ubezpieczeniowych TU Europa i Open Life.

Posiadacze polis Tu Europa i Open Life, których straty na umowach były znaczne do tej pory mogli liczyć tylko na szybkie odzyskanie opłat likwidacyjnych w momencie rozwiązania umowy. Kilka kancelarii kusiło potencjalnych klientów obietnicami, że taką umowę można unieważnić i poza opłatami likwidacyjnymi odzyskać również starty spowodowane inwestycją (prowizjami dla sprzedawców). Zwykle były to obietnice bez pokrycia w realnych sprawach i wyrokach.

W tej chwili mamy kilkadziesiąt wyroków prawomocnych, więc można się spodziewać, że kancelarie znów zaczną zawyżać stawki za prowadzenie takiej sprawy.


Unieważnienie TU Europa

Kilka miesięcy temu zapadł pierwszy prawomocny wyrok unieważniający taką umowę co może stać się bezprecedensowym krokiem dla milionów klientów. Kolejnych kilkanaście czeka na uprawomocnienie.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 maja 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny, w składzie:

Przewodniczący: SSO Monika Włodarczyk
Protokolant: Łukasz Staszewski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 maja 2019 r. w Warszawie

sprawy z powództwa T. P.

przeciwko Towarzystwu (…) S.A. z siedzibą we W.

o zapłatę

1.  zasądza od Towarzystwa (…) S.A. z siedzibą we W. na rzecz T. P. kwotę 208 526,39 zł (dwieście osiem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych trzydzieści dziewięć groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 22 marca 2017 r. do dnia zapłaty;

2.  zasądza od Towarzystwa (…) S.A. z siedzibą we W. na rzecz T. P. kwotę 11 317,00 zł (jedenaście tysięcy trzysta siedemnaście złotych zero groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 10 800,00 zł (dziesięć tysięcy osiemset złotych zero groszy) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w sprawie;

3.  nakazuje pobrać od Towarzystwa (…) S.A. z siedzibą we W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 13 260,60 zł (trzynaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych sześćdziesiąt groszy ) tytułem zwrotu kosztów sądowych wyłożonych tymczasowo z sum budżetowych Skarbu Państwa.

Sygn. akt XXV C 573/17

Sąd Okręgowy we Wrocławiu (siedziba TU Europa) zadał kilka istotnych pytań do Sadu Najwyższego dotyczących właśnie tych produktów i jest to końcowy etap do tego by takie polisy unieważnić. Można to uznać za duży przełom.

Klika istotnych argumentów Sądu

    Adres email (wymagane)

    Treść wiadomości

    W pozwie indywidualnym te utracone środki można odzyskać w sądzie, składając przeciwko ubezpieczycielowi lub bankowi pozew. Osoby będące w pozwie zbiorowym takiej możliwości nie mają.

    Administracja