„Debt & Equity to umowa wadliwa konstrukcyjnie”- RF

Zgodnie z otrzymaną indywidualną oceną produktu dokonaną przez Rzecznika Finansowego wskazać należy,  polisa Debt & Equity to umowa wadliwa konstrukcyjnie a w szczególności zarzuty dotyczą:

Braku postanowień umownych zabezpieczających przed negatywnymi dla interesów majątkowych konsumentów skutkami redukcji zleceń wykupu certyfikatów inwestycyjnych.


Braku we wzorcu umownym szczegółowej i pełnej informacji dotyczących specyfiki nabywania, certyfikatów inwestycyjnych i wiążących się z nim ryzyka.


Niewystarczającej i lakonicznej informacji o potencjalnym ryzyku braku płynności aktywów funduszu kapitałowego.


Nieudzielenia konsumentom informacji o konieczności posiadania szerokiej wiedzy oraz doświadczenia w inwestowaniu w tego rodzaju instrumenty finansowe.


Braku we wzorcu umownym informacji o kierunku inwestycji danego funduszu inwestycyjnego zamkniętego, zawłaszcza informacji o aktywach, w które będą inwestowane certyfikaty inwestycyjne danego FIZ-u.


Pozbawienia konsumenta dostępu do statutu danego FIZ-u w regulaminie, poprzez odesłanie informacji o statucie danego FIZ do strony internetowej, przy jednoczesnym ostrzeżeniu o możliwym braku dostępu do danego statutu FIZ.


Oferowanie za pośrednictwem banku produktu przeznaczonego dla zaawansowanych inwestorów  osobom nieświadomym, nieposiadającym wiedzy z zakresu rynku kapitałowego, przy wykorzystaniu ich zaufania do instytucji banku, zakładu ubezpieczeń, jako podmiotu zaufania publicznego.


Takie stanowisko będzie w każdej interwencji skierowanej przez Kancelarię do Rzecznika Finansowego przed wytoczeniem powództwa.

Administracja