Kolejny prawomocny wyrok unieważniający polisolokatę

W dniu 9 stycznia 2020 r. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie II Wydział Cywilny wydał prawomocny już wyrok, w którym uznał umowę ubezpieczenia na życie z UFK „LUCRO” za nieważną z mocy prawa (sygn. akt II C 2474/19). Sprawę prowadził adwokat Tomasz Majkowycz z kancelarii MKP Legal.   Jest to już kolejny prawomocny wyrok uzyskany przez mec. Majkowycza w tego typu sprawie.

Sąd uzasadniające konieczność zwrotu przez towarzystwo wszystkich wpłaconych przez klienta pieniędzy zauważył, że: „…po pierwsze pozwany zapewnił sobie możliwość arbitralnego określania wartości swojego świadczenia, po drugie w umowie nie wskazano podstaw do ustalenia wysokości świadczenia należnego ubezpieczonym, po trzecie wycena aktywów i indeksu jest niemożliwa do zweryfikowania przez konsumenta. (…) Gdy warunki umowy tak dalece nie pozwalają na określenia świadczenia jednej ze stron, prowadzi to do tak dalekiego zniekształcenia stosunku obligacyjnego, że koliduje z jego naturą.”

Administracja