Postępowanie polubowne przy RF– sposób dochodzenia roszczeń od instytucji

 

 

Od stycznia 2017 roku klienci banków i innych instytucji finansowych (np. zakładów ubezpieczeń) uzyskali nową możliwość pozasądowego dochodzenia roszczeń – postępowanie polubowne przy Rzeczniku Finansowym.

Z założenia dochodzenie roszczeń w tym trybie ma być szybsze i tańsze od procesu sądowego. Co istotne, złożenie wniosku o wszczęcie postępowania polubownego przerywa bieg terminu przedawnienia roszczeń, tak jak dzieje się to w przypadku wniesienia pozwu do sądu.

Celem postępowania jest zawarcie porozumienia w duchu kompromisu, które będzie satysfakcjonujące dla obu stron i pozwoli uniknąć długiego i kosztownego procesu sądowego.

Warunkiem skutecznego złożenia wniosku jest wyczerpanie postępowania reklamacyjnego, więc przed żądaniem wszczęcia postępowania przy Rzeczniku należy złożyć reklamację do właściwej instytucji finansowej.

Najważniejsze zalety postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym to jego niski koszt – na wstępnie klient ponosi jedynie opłatę od wniosku w wysokości 50 zł. Wartym odnotowania jest brak obowiązku zwrotu kosztów postępowania drugiej stronie i jest to niezależne od wyniku postępowania. Jeśli np. kredytobiorca chce skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika (radcy prawnego lub adwokata) w negocjacjach z bankiem, jego dodatkowym kosztem będzie wynagrodzenie dla prawnika.

Kolejną zaletą polubownego dochodzenia roszczeń przy Rzeczniku Finansowym jest szybkość postępowania. Co do zasady wszystko powinno zakończyć się w ciągu 90 dni od skutecznego złożenia wniosku, jednak w sprawach szczególnie skomplikowanych ten termin może ulec przedłużeniu. Co ciekawe, instytucja finansowa nie może odmówić udziału w postępowaniu – nie ma jednak obowiązku wyrażenia zgody na porozumienie.

Jeśli sprawa nie zakończy się porozumieniem, Rzecznik Finansowy wydaje opinię w sprawie (w ramach pierwotnej opłaty 50 zł), a następnym krokiem powinno być wniesienie pozwu do sądu i dochodzenie swoich praw w drodze procesu cywilnego. Wydaną opinię można przedłożyć z pozwem jako dowód w sprawie.

Przed wytoczeniem powództwa przeciwko bankowi czy towarzystwu ubezpieczeń warto zastanowić się, czy nie skorzystać z możliwości, jakie daje nowy model postępowania polubownego przy Rzeczniku Finansowym. W ten sposób zmniejsza się ryzyko finansowe związane z procesem sądowym oraz istnieje możliwość szybkiego załatwienia sprawy, jednak kosztem pewnych ustępstw na rzecz instytucji finansowej.

Administracja