Unieważnienie TU Europa

Jest już osiem wyroków prawomocnych dotyczących unieważnienia poliso-lokat TU Europa (ten sam mechanizm jak w przypadku Open Life).

Kilka argumentów można przeczytać tutaj:

Jeśli nie wiesz ile taka usługa powinna kosztować, lub nie wiesz gdzie się zwrócić po pomoc do doświadczonej już kancelarii z wyrokami poinformuj się zadając pytanie poprzez formularz kontaktowy poniżej.

Osoby, które korzystały już z polecanych na stronie kancelarii, proszę by poinformowały. Postaram się wynegocjować jeszcze mniejsze opłaty.

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 maja 2019 r.

Sąd Okręgowy w Warszawie XXV Wydział Cywilny, w składzie:

Przewodniczący: SSO Monika Włodarczyk
Protokolant: Łukasz Staszewski

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 20 maja 2019 r. w Warszawie

sprawy z powództwa T. P.

przeciwko Towarzystwu (…) S.A. z siedzibą we W.

o zapłatę

1.  zasądza od Towarzystwa (…) S.A. z siedzibą we W. na rzecz T. P. kwotę 208 526,39 zł (dwieście osiem tysięcy pięćset dwadzieścia sześć złotych trzydzieści dziewięć groszy) wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 22 marca 2017 r. do dnia zapłaty;

2.  zasądza od Towarzystwa (…) S.A. z siedzibą we W. na rzecz T. P. kwotę 11 317,00 zł (jedenaście tysięcy trzysta siedemnaście złotych zero groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 10 800,00 zł (dziesięć tysięcy osiemset złotych zero groszy) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w sprawie;

3.  nakazuje pobrać od Towarzystwa (…) S.A. z siedzibą we W. na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego w Warszawie kwotę 13 260,60 zł (trzynaście tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych sześćdziesiąt groszy ) tytułem zwrotu kosztów sądowych wyłożonych tymczasowo z sum budżetowych Skarbu Państwa.

Sygn. akt XXV C 573/17

Jak w przypadku opłat likwidacyjnych dla ułatwienia podaj kilka podstawowych informacji:

  • nazwa programu
  • czy umowa jest rozwiązana?
  • czy odzyskałeś już opłaty likwidacyjne i pozostała tylko strata?
  • czy korzystałeś już z naszej pomocy przy opłatach likwidacyjnych (do tej samej kancelarii wówczas taniej),
  • kwota sporu, czyli strata w złotych (bez kwoty wykupu, bez odzyskanej już opłaty likwidacyjnej)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości