Jaki jest problem z TU Europa?

W jaki sposób Zakład Ubezpieczeń, TU Europa dokonywał wyceny jednostek uczestnictwa w…, no właśnie, w czym, bo to na pewno nie były Fundusze Inwestycyjne. Zatem co to było, kto i jak obliczano wartość… Posłuchajmy Wysokiego Sądu, który unieważnił kolejną polisę TU Europa.

Sygn. akt XXV C 573/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

"...Wartość aktywów w certyfikatach strukturyzowanych wyznaczana jest przez agenta kalkulacyjnego. Jest to podmiot wskazany przez bank (...), który wyznacza na bazie dziennej wyceny tych certyfikatów w oparciu o wycenę aktywów, składników tych certyfikatów. Ubezpieczyciel bazując na tej wycenie dokonywał, codziennej wyceny jednostki uczestnictwa funduszu UFK. Ubezpieczyciel mógł dokonywać jedynie weryfikacji wyceny tychże instrumentów finansowych przez agenta ubezpieczeniowego, raz w miesiącu, na każdą datę bilansową za pomocą danych z systemu (...).

„Okoliczność, że rzeczonej wyceny dokonuje agent kalkulacyjny wynika z umowy zawartej między Ubezpieczycielem a bankiem inwestycyjnym. Zakład ubezpieczeń nie zna dokładnie modelu wyceny stosowanego przez agenta kalkulacyjnego. Metody wyceny stosowane przez agenta kalkulacyjnego oraz Ubezpieczyciela prawdopodobnie są jednakże bardzo zbliżone. Opracowanie stosownego modelu wyceny, Ubezpieczyciel zlecił profesjonalnemu podmiotowi, zajmującemu się budowaniem tego rodzaju modeli…”

"Sposób w jaki ustalany jest kurs ww. indeksów wynika natomiast z dokumentu zatytułowanego jako tzw. (...), określającego zasady wyceny oraz tego w jakie instrumenty, indeks może inwestować. Dokument ten został udostępniony Ubezpieczycielowi już na etapie wykonywania umów. Ubezpieczyciel dokumentuje, zapisuje przeliczenia i kalkulacje związane z weryfikacją wyceny jednostki".
Instrumenty finansowe nabywane przez ww. fundusze nie są notowane na rynku giełdowym, publicznym lecz są przedmiotem obrotu na rynku międzybankowym".
"Zakład ubezpieczeń nabywając certyfikaty zobowiązany jest zapłacić składkę pierwszą w wysokości 20% wartości certyfikatu, plus pierwszą składkę bieżącą, czyli 0,44% wartości. Pozostałe prawie 80%, dzielone jest na równe miesięczne raty na okres 15 lat".
"Na wartość inwestycji w przypadku wcześniejszego rozwiązania umowy przez Ubezpieczonego, zwłaszcza na początku obowiązywania umów z UFK, miały również wpływ koszty ponoszone przez emitenta instrumentu finansowego. W regulaminie UFK brak jest informacji o tychże kosztach ponoszonych przez emitenta instrumentu finansowego".
"Warunki ubezpieczenia (...)  , udostępnione ubezpieczonym, nie zawierają sposobu wyliczenia Wartości wykupu, nie pozwalają na ustalenie i zweryfikowanie wyliczeń Ubezpieczyciela".

„Zważywszy na wyżej przywołane postanowienia umowne grupowego ubezpieczenia (…) z UFK, ze składanych przez pozwanego do Komisji Nadzoru Finansowego, okresowych sprawozdań finansowych, nie sposób określić czy wyceny dokonywane przez Ubezpieczyciela w przypadku wcześniejszej rezygnacji z polisy, odpowiadają wartości rynkowej. Ubezpieczony w oparciu o postanowienia umowne nie mógł ustalić lub w jakikolwiek sposób zweryfikować metodologii wyceny wartości aktywów ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (…), a tym samym ustalić wartość rachunku. Na Wartość Rachunku, może mieć również wpływ przyjęta przez Ubezpieczyciela metoda wyceny, która może dawać różne wyniki”

http://oszukaniprzezpolisy.pl/uniewaznienie/

Administracja