Fundusze strukturyzowane FIZ – nieważne!

Statuty funduszy inwestycyjnych zamkniętych powinny być traktowane jak
wzorzec umowy, a zatem jest możliwość stwierdzenia przez Sąd istnienia abuzywności

niekorzystnych dla konsumenta postanowień statutu

Tak wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 15 września 2020 r., w
którym orzekł, że klauzula redukcyjna przewidziana w statucie za wykup jednostek
uczestnictwa, gdy brak jest jakichkolwiek limitów redukcji żądań wykupu, a realizacja żądań
uzależniona jest jedynie od woli funduszu jest niedozwolona.


To dobra wiadomość dla konsumentów, którzy chcą odzyskać swoje środki
ulokowane w fundusze inwestycyjne zamknięte. Powszechną praktyką na rynku funduszy
inwestycyjnych zamkniętych jest stosowanie zapisów statutowych, zgodnie z którymi
możliwość wykupu certyfikatów inwestycyjnych zależy od posiadanych przez fundusz
środków płynnych na dany dzień wykupu, przy czym zastrzegają one możliwość dokonania
pełnej redukcji żądania wykupu. Dla konsumenta chcącego wycofać się z dalszego
inwestowania oznacza to często brak możliwości odzyskania ulokowanych środków, nawet
przez wiele lat.


Wskazane orzeczenie daje podstawę do żądania uznania podobnych postanowień
statutowych, do zakwestionowanej klauzuli za abuzywne, na drodze sądowej. We wskazanej
sprawie sądy obu instancji nie miały wątpliwości, że osoba inwestująca w fundusze,
niezależnie czy posiada wiedzę fachową czy też kapitał powinna być traktowana jak
konsument, jeśli nie dokonuje czynności w ramach prowadzonej przez siebie działalności
gospodarczej lub zawodowej.

Tym samym otwiera to drogę do dochodzenia przez
inwestorów indywidualnych zwrotu ulokowanych środków, pochłoniętych przez
zastosowanie klauzul redukcyjnych
.

W postępowaniu sądowym możliwe jest bowiem
uznanie, że konsument nie jest związany postanowieniami statutowymi TFI dotyczącymi
mechanizmu redukcji żądań wykupu certyfikatów, gdy nie jest w stanie oszacować ich
konsekwencji ekonomicznych, przyszłej skali redukcji zależnej jedynie od działań funduszu.

Administracja