Przedawnienie roszczeń w umowach „frankowych”

9 lipca 2018 roku zaczęły obowiązywać nowe terminy przedawnienia roszczeń majątkowych, w których zastosowanie mają między innymi tzw. umowy frankowe. Do tej pory termin przedawnienia roszczeń wynosił 10 lat a obecnie uległ skróceniu do 6 lat.

Biorąc pod uwagę kilkaset wyroków zapadłych w ostatnich latach, zanim jeszcze zapadł wyrok TSUE w sprawach umów kredytów indeksowanych i denominowanych do waluty obcej (tzw. umów frankowych), zdaje się już przesądzone, że umowy te zawierają postanowienia sprzeczne z prawem. Przedmiotem rozważań środowiska prawniczego pozostaje tylko fakt, czy takie umowy należy traktować w całości jako nieważne, czy też jedynie w części bezskuteczne. W praktyce oznacza to, że cała umowa kredytu jest nieważna. Strony powinny zwrócić sobie nawzajem wszystko co świadczyły z tytułu takiej nieważnej umowy, która w świetle prawa nie została nigdy zawarta. Oznacza to, że bank powinien zwrócić kredytobiorcy pobrane od niego raty kredytu, a kredytobiorca zwraca bankowi otrzymany od niego kapitał czyli kwotę udzielonego kredytu.

Do unieważnienia: Unieważnij Światowe Bogactwa, Światowe Rynki, Kwartalne Zyski, Kwartalny Profit, Program Regularnego Oszczędzania Zabezpiecz Przyszłość, Symfonia Zysków, PARETO

Administracja