Wyrok TSUE w sprawie nieważności umów TU Europa i Open Life!

Zgodnie z wyrokiem TSUE z dnia 03 lutego 2023 r. w sprawie C-208/21 nieuczciwą praktykę handlową w rozumieniu art. 3 ust. 1 dyrektywy 2005/29/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 maja 2005 r.  może stanowić sporządzenie przez zakład ubezpieczeń wzorca umowy grupowego ubezpieczenia na życie związanej z funduszem inwestycyjnym (ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym), który nie pozwala konsumentowi przystępującemu do tej umowy grupowej w oparciu o ofertę drugiego przedsiębiorstwa, będącego ubezpieczającym, zrozumieć charakteru i konstrukcji oferowanego produktu ubezpieczeniowego oraz związanego z nim ryzyka, a ów zakład ubezpieczeń należy uznać za podmiot odpowiedzialny za tę nieuczciwą praktykę handlową.  – orzekł TSUE w odpowiedzi na pierwsze pytanie prejudycjalne warszawskiego sądu.

Ponadto Trybunał wskazał, że art. 3 ust. 2 dyrektywy 2005/29 w związku z jej art. 13 należy interpretować w ten sposób, że nie stoi on na przeszkodzie wykładni prawa krajowego przyznającej konsumentowi, który zawarł umowę ze względu na nieuczciwą praktykę handlową przedsiębiorcy, prawo do żądania stwierdzenia nieważności tej umowy.
Jest to istotny wyrok TSUE gdyż ma duże znaczenie dla konsumentów, którzy zawarli umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym tzw. „unit-linked”. Są to polisy dotyczące TU na Życie EUROPA S.A. i Open Life TU Życie S.A.

Wyrok wprost wskazuje możliwość dla konsumenta dążenia do stwierdzenia nieważności umowy ubezpieczenia.

Wskazać należy, że umowy ubezpieczenia z UFK są napisane specjalistycznym, trudnym i nieprzystępnym językiem, po jednej stronie stoi profesjonalista, a po drugiej konsument, który do tego profesjonalisty ma zaufanie, powierzając mu do zainwestowania swoje pieniądze. 

Podkreślić należy, że z uwagi na element inwestycyjny umowy ubezpieczenia, który jak wskazał TSUE jest nierozerwalnie związany z tym produktem, konsument powinien otrzymać rzetelne i pełne informacje o wszelkich ryzykach związanych z zawarciem takiej umowy, w tym o ryzyku inwestycyjnym, zwłaszcza gdy od tego ryzyka zależy wysokość należnych świadczeń. Brak należytej informacji o produkcie powoduje, że konsumenci mogą kwestionować ważność zawartych umów ubezpieczenia i tym samym odzyskać wpłacone składki w całości.

Taką drogę postępowania wskazaliśmy od samego początku walki z Towarzystwami przed Sądami Powszechnymi i potrzebne było dopiero dosadne orzeczenie TSUE aby przekonać sądy do tej linii. To orzeczenie ułatwi Nam pracę jednakże dalej trzeba będzie przed sądami ścierać się z towarzystwami.

Administracja