Nieważność umowy ubezpieczenia TU Europa

Przed klientami, którzy do tej pory mogli liczyć tylko na odzyskanie opłat likwidacyjnych z polisolokat TU Europa i Open Life otwiera się coraz szerzej furtka na całkowite unieważnienie polis.

W tej chwili jest już ponad 30 wyroków prawomocnych.

Prezes UOKiK oraz Sąd Najwyższy zajęli w tej sprawie stanowisko a na rozstrzygniecie kilkunastu spraw Sąd Okręgowy we Wrocławiu dał się czas do wakacji. Później ruszyła lawina pozwów we Wrocławiu.


Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał tak zwany istotny pogląd dotyczący umów na życie z (UFK), czyli tzw. polisolokat. Do tej pory UOKiK zabierał głos tylko i wyłącznie w sprawach opłat likwidacyjnych, zawsze na korzyść Klienta, ale w związku ze składanymi głównie we Wrocławiu tysiącami pozwów o unieważnienie tym razem stanowisko Prezesa UOKiK dotyczyło kwestii nieważności całej umowy poliso-lokaty Tu Europa oraz Open Life.

W przedstawionym stanowisku Prezes UOKiK przychyla się do żądań sformułowanych w pozwie indywidualnych za zasadne. Wyjaśnia tym samym, że zgodnie z art. 829 KC obowiązkowym i najważniejszym elementem oświadczenia ubezpieczonego o chęci skorzystania przez niego z ochrony przewidzianej w umowie ubezpieczenia na życie jest wskazanie wysokości sumy ubezpieczenia, czyli kwoty, na którą strony umówiły się w razie ziszczenia się zdarzenia ubezpieczeniowego – np. śmierci ubezpieczonego.

Niezrozumiałą zatem kwestią w przypadku TU Europa i Open Life jest to, że zamiast konkretnej sumy firma podała wzory do obliczenia powiązane z wartością jednostek uczestnictwa w funduszu lub wartością rachunku w dniu umorzenia. Były to kwoty niemożliwe do oszacowania w chwili zawierania umowy przez konsumenta!

Wymóg wskazania sumy ubezpieczenia ma służyć ochronie konsumenta przed przystąpieniem do umowy, która jest dla niego niekorzystna. Ubezpieczony od początku musi wiedzieć, na jaką wypłatę może w przyszłości liczyć – wyjaśnia Marek Niechciał, prezes UOKiK.

Sąd przychylając się do stanowiska może orzec, iż powód powinien otrzymać zwrot wszystkich wpłaconych składek pomniejszonych o kwoty dotychczas wypłacone przez ubezpieczyciela opłat likwidacyjnych.

W samym Wrocławiu, kolebce pozwów przeciwko TU Europa gdzie złożonych jak jak do tej pory niemal 8000 pozwów o opłaty likwidacyjne, w każdej chwili prawnicy rozszerzą roszczenie również o straty na rachunku, a te dochodziły nawet do 60-70% w stosunku do wpłat.

Z tego miejsca przestrzegam przed ponowną falą nieuczciwych i drogich kancelarii:


Konsumenci na drodze prawnej domagają się uznania nieważności umowy ubezpieczenia i zwrotu wszystkich wpłaconych składek. Powyższe roszczenie dotyczy zatem nie tylko zwrotu zajętej opłaty likwidacyjnej, ale głównie całości wpłaconych pieniędzy na polisolokatę.

Jest to o tyle istotne, że w przypadku uwzględnienia powództwa, klient nie będzie obciążony spadkiem wartości funduszy, zarządzanych przez ubezpieczyciela.

Administracja