Ważne pytania i odpowiedzi dot. polisolokat

znaki zap
 
 
 
 
 

 

Jeśli zostałeś oszukany na polisolokacie i pobrano opłatę likwidacyjną.

1. Co muszę zrobić, by wypowiedzieć umowę polisy?

Towarzystwa Ubezpieczeniowe najczęściej żądają, aby wypowiedzenie umowy ubezpieczenia (potocznie: umowy polisy) odbyło się poprzez wypełnienie formularzu nazwanego „Wniosek o całkowitą lub częściową wypłatę świadczenia”. Po złożeniu takiego wniosku należy oczekiwać na korespondencję ze strony Towarzystwa Ubezpieczeniowego z tzw. rozliczeniem umowy, czyli wyliczeniem zebranych składek i pobranych opłat. Nie jest to jednak takie proste w praktyce! Oszukany przez polisy musi koniecznie telefonować do TU w swojej sprawie niemal codziennie!

2. Jakie dokumenty od Ubezpieczyciela są potrzebne do tego, by rozpocząć proces odzyskiwania pieniędzy?

Do prowadzenia postępowania potrzebne są nam następujące dokumenty od Ubezpieczyciela:
a) umowa ubezpieczenia potwierdzająca jej zawarcie z Ubezpieczycielem
b) tzw. rozliczenie polisy lub potwierdzenie realizacji wykupu polisolokaty – jest to dokument potwierdzający jej rozwiązanie oraz sumę składek i wysokość pobranych opłat.
c) pełnomocnictwo do reprezentowania poszkodowanego w sądzie (udostępnia kancelaria)
d) umowa zlecenia i przelewu wierzytelności (udostępnia kancelaria)

Uwaga! do prowadzenia postępowania wystarczające są kopie powyższych dokumentów! Proszę uważać na podmioty, które żądają od oszukanego klienta ORYGINAŁÓW !!
3. Nie mam dokumentu umowy polisy/rozliczenia umowy polisy. Co mam zrobić?

Wówczas należy zgłosić się do ubezpieczyciela celem uzyskania takich dokumentów, np. poprzez telefoniczna infolinię. Towarzystwa Ubezpieczeniowe są zobowiązane do wydania takich dokumentów na wniosek klienta, choć mogą to obecnie utrudniać.

4. Czy odzyskam całość wpłaconych składek?

Postępowanie to charakteryzuje się dążeniem do odzyskania pobranej opłaty likwidacyjnej, którą Towarzystwo pobrało w ramach wypowiedzenia umowy polisy. Nie jest to suma składek, gdyż po pobraniu opłaty część świadczenia została wypłacona. Wysokość pobranej opłaty likwidacyjnej jest różna w zależności od Towarzystwa Ubezpieczeniowego, rodzaju umowy ubezpieczenia, sumy wpłaconych składek oraz momentu w czasie trwania umowy, w którym następuje jej rozwiązanie. Może być od 100% w pierwszych latach do np. 10% w końcowych latach trwania polisy.

5. W jaki sposób prowadzone jest postępowanie?

Postępowanie to rozpoczyna się etapem przesądowym, gdzie prawnik próbuje się porozumieć z Ubezpieczycielem bez wnoszenia powództwa do Sądu. Gdy to się nie udaje wytaczane jest powództwo przeciwko Ubezpieczycielowi o zapłatę pobranej opłaty likwidacyjnej z polisolokaty wraz z odsetkami naliczanymi od momentu rozwiązania umowy. Może być indywidualne lub zbiorowe. W tego typu sprawach korzystniejsze z racji ceny i czasu trwania jest postepowanie indywidualne, elektroniczne!

6. Dlaczego to trwa tak długo?

Czas rozpatrywania danej sprawy i pomyślnego jej ukończenia nie jest niestety uzależniony od Kancelarii. Na długość trwania postępowania mają wpływ czynniki zewnętrzne, tzn. szybkość podjecia decyzji przez klienta czy chce odzyskać swoje pieniądze, szybkość odpowiedzi na wezwanie do zapłaty od Ubezpieczyciela, wielość spraw rozpatrywanych w Sądzie, czy przerwa urlopowa w Sądzie. Oraz czy jest to pozew zbiorowy (3-5 lat) czy klient traktowany jest indywidualnie (0,5-1,5 roku).

7. Jaki jest przybliżony okres rozpatrzenia sprawy i wypłaty świadczenia?

Niestety nie ma reguły jeśli chodzi o czas rozpatrywania danej sprawy, składają się na to czynniki wymienione w punkcie 5.

8. Dlaczego pozew indywidualny, a nie zbiorowy?

Z naszego osobistego doświadczenia wiemy, iż pozwy zbiorowe są czasochłonne, trudne w organizacji, kosztowne, a także niepewne, z pewnością termin rozpatrywania sprawy, w której wniesiony był pozew zbiorowy będzie zdecydowanie dłuższy, niż w sprawie, w której składany był pozew indywidualny.

9. Po zasądzonym wyroku kiedy mogę spodziewać się wypłaty świadczenia?

Zgodnie z zawieranymi z klientami umowami zlecenia i przelewu wierzytelności, zapłata świadczenia z polisolokaty na konto klienta następuje zgodnie z umową, niezwłocznie po otrzymaniu należności od Ubezpieczyciela.

 

 

Administracja