Opłaty likwidacyjne i przedawnienie roszczeń.

 
 
Polisolokata, czy też inaczej – polisa inwestycyjna – to zwyczajowa nazwa polisy ubezpieczeniowej na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Jest to produkt finansowy, który funkcjonuje na polskim rynku od kilkunastu lat. Nie jest to typowa forma ubezpieczenia osobowego ani majątkowego, a to z uwagi na fakt, że istota polisolokaty opiera się na wielu specyficznych i typowych wyłącznie dla takiego instrumentu rozwiązaniach. Z drugiej jednak strony trzeba pamiętać, że polisy inwestycyjne zawierają jednak pewne elementy charakterystyczne dla polis ubezpieczeniowych. Jak zatem zdefiniować w możliwie najprostszy sposób polisolokatę? W rzeczywistości to rodzaj wieloletniej inwestycji obarczonej dużym ryzykiem finansowym oraz wysokimi opłatami – zarówno związanymi z bieżącym utrzymaniem (comiesięczne opłaty administracyjne, a także opłaty za zarządzanie) jak i wręcz zaporowymi opłatami likwidacyjnymi, które w przypadku niektórych produktów w pierwszych latach trwania umowy sięgać mogą nawet 100% wpłaconego kapitału!
Polisolokaty

Umowa ubezpieczenia na życie (i dożycie) z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym to umowa o niezwykle wysokim stopniu skomplikowania, a dodatkowo – w zależności od konkretnego podmiotu oferującego taki produkt – regulowana przy pomocy różniących się wzorców umownych. Należy zatem zakładać, że dokonanie kompleksowej i dogłębnej analizy jej treści przez samego Klienta w praktyce jawi się jako niemalże niemożliwe. Klient, który nie dysponuje szczegółową wiedzą prawniczą i ekonomiczną, nie jest bowiem w stanie zdekodować i zrozumieć mechanizmów prawno-finansowych, które skomplikowanym językiem opisywane są w obszernych wzorcach umownych.

Bardzo często osoby planujące inwestycje zawierają umowy polis inwestycyjnych odwołując się wyłącznie do informacji, które przekazane zostały przez osobę oferującą zawarcie konkretnej umowy, a więc przez pośrednika ubezpieczeniowego, pracownika banku czy też doradcę finansowego. Niestety nie zawsze podawane informacje są precyzyjnie i zgodne z faktycznymi warunkami umowy, co w efekcie skutkuje wprowadzaniem potencjalnych klientów w błąd. Skutki takich błędów – choć z uwagi na prognozowane okresy zwrotu inwestycji znacząco oddalone w czasie – mogą być niezwykle poważne i prowadzić nawet do utraty całości zainwestowanych środków finansowych, będących nierzadko oszczędnościami życia.

Klienci rozczarowani efektami swoich inwestycji często rezygnują z możliwości zakończenia umowy. Dzieje się tak ponieważ wzorce umowne, które zaakceptowali, z reguły przewidują ekstremalnie wysokie koszty wycofania kapitału przed ustaloną datą zakończenia inwestycji. Niestety, wśród osób skuszonych prognozami wysokich zysków są również i takie, które zmuszone do tego sytuacjami losowymi zrywają umowę, tracąc w efekcie lwią część wartości rachunku. Sytuacje takie mają miejsce zwłaszcza wtedy, gdy wypowiedzenie umowy następuje w pierwszych latach trwania polisy. Opierając się na analizie wielu wzorców umów polis inwestycyjnych można stwierdzić, że najczęściej opłata likwidacyjna kalkulowana jest na pozimowe, który w praktyce prowadzi do konsumpcji tzw. świadczenia wykupu.

Nie wszystkie kancelarie świadczą pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z obciążenia klienta rażąco wygórowanym świadczeniem wykupu, roszczeń, których zakładanym efektem ma być odzyskanie jak największej części zainwestowanych środków finansowych, jak również podejmują kroki zmierzające do ochrony przysługujących Klientom praw, których naruszenie wynika ze stosowania w umowach ubezpieczeniowych na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym niedozwolonych klauzul umownych (tzw. klauzule abuzywne).

Nasi prawnicy reprezentują Klientów na każdym etapie postępowania zmierzającego do uzyskania należnych świadczeń, a zatem na etapach:

  • polubownych negocjacji z właściwą instytucją finansową,
  • postępowania sądowego,
  • postępowania egzekucyjnego.
 

Ważne:

Roszczeń o zwrot nienależnego świadczenia wykupu związanego z wypowiedzeniem umowy ubezpieczeniowej na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, co do zasady dochodzić można w terminie 10 lat od dnia powstania szkody.

 

Celem omówienia możliwości dochodzenia opisanych roszczeń zachęcamy do osobistego kontaktu z prawnikami Kancelarii.

Wstępna analiza sprawy nie wiąże się z koniecznością ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

Administracja