Dochodzenie roszczeń od Ubezpieczyciela – pozew indywidualny czy zbiorowy?

 

 

 

Pozew indywidualny są najczęstszą metodą dochodzenia roszczeń oszukanych przez polisy z tytułu pobranej opłaty likwidacyjnej przy rozwiązywaniu umowy polisy. Sam fakt jej pobierania jest powszechnym zjawiskiem, który naraża na straty tysiące ubezpieczonych chcących zakończyć swoją współpracę z Towarzystwem Ubezpieczeniowym. Sąd Okręgowy w Warszawie Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów staje jednak po stronie poszkodowanych wydając wyroki uznające postanowienia umowne dotyczące pobierania tejże opłaty za niedozwolone, jak np. wyrok z dnia 09.12.2013 r., sygn. akt XVII AmC 12373/12, wyrok z dnia 11 października 2007, sygn. akt XVII AmC 68/06, czy wyrok z dnia 25 czerwca 2007 r., sygn. akt XVII AmC 74/07.

Ale jak to działa?

Sprawy tego typu kończą się niestety najczęściej w sądach, gdyż Towarzystwa Ubezpieczeniowe w trybie przesądowym zwykle nie godzą się na wypłatę świadczeń. Wiadomym jest, że konsumentów poszkodowanych przez Ubezpieczycieli jest mnóstwo. Zatem czy nie rozsądniej byłoby sporządzić pozew zbiorowy do sądu powszechnego, by uniknąć wielości tych samych spraw w sądach i przyspieszyć tryb ich rozpatrywania? Nic bardziej mylnego. Pozew zbiorowy niesie za sobą wiele trudności, które niekiedy nie sposób pokonać.

Pierwszą trudnością stawianą przed oszukanymi przez polisy jest fakt konieczności wyboru przedstawiciela, który będzie reprezentował interesy pozostałych osób wytaczających powództwo Ubezpieczycielowi. Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym „Reprezentantem grupy może być osoba będąca członkiem grupy albo powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów w zakresie przysługujących im uprawnień” (Dz. U. z 2010 r. Nr 7 poz. 44). Trudnością, z którą na pewno spotkają się osoby ubiegające się o zwrot pobranych opłat będzie sam fakt wyboru takiego reprezentanta. Poszkodowane osoby są najczęściej z różnych części kraju, co już wskazuje na fakt, iż ciężko byłoby się tym osobom ze sobą porozumieć, spotkać, ocenić, czy dana osoba jest kompetentna do tego, by reprezentować ich interesy przed Sądem.
Kolejną trudnością jest wysokość opłat sądowych od złożenia pozwu w Sądzie. Elektroniczne postępowanie upominawcze charakteryzuje się znacznie niższymi opłatami od pozwu, niż w postępowaniu przed sądem powszechnym. Koszty sądowe w elektronicznym postępowaniu upominawczym oscylują w granicach ok. 1,25% kwoty roszczenia, co zdecydowanie przemawia na korzyść wytoczenia powództwa właśnie przez elektroniczne postępowanie upominawcze.

Elektroniczne postępowanie upominawcze charakteryzuje się także z reguły krótszym czasem rozpatrywania danej sprawy, gdyż opierają się jedynie na dowodach przedstawionych w pozwie. Nie ma reguły określającej czas rozpatrywania danej sprawy w trybie zwyczajnym przed sądem powszechnym. Wytaczając powództwo zbiorowe czas rozpatrzenia zdecydowanie się przedłuży, a to z powodu konieczności sprawdzenia przez Sąd wszystkich faktów oraz dowodów, by móc określić zasadność twierdzeń którejkolwiek ze stron. Także przerwa pomiędzy rozprawami jest uzależniona od czynników zewnętrznych, niezależnych od osób składających pozew, gdzie wyróżnić można min.

Wielość spraw w danym sądzie, czy przerwa urlopowa. To sprawia, że osoby poszkodowane przez Ubezpieczycieli często rezygnowały z dochodzenia należnej im kwoty ze względu na opieszałość ze strony Sądu oraz przewlekłość postępowania. Takie pozwy zbiorowe mogą trwać nawet 4-5 lat.

Na korzyść pozwu indywidualnego przemawia również fakt pewności toczonego postępowania, tzn. faktu, iż pozew złożony przez powoda zostanie na pewno rozpatrzony. Konsument, będący w sprawie powodem, będzie miał pewność, iż jego sprawa nie pozostanie bez echa przez długi czas.

Sam fakt wielości osób oszukanych przez polisy inwestycyjne i przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe, które składają przeciwko niemu dany pozew wskazuje na brak spójności i pewności prowadzonego postępowania.
Pomijając sytuacje utrudnionego kontaktu pomiędzy powodami, koszty sądowe oraz przewlekłość postępowania zdecydowanie przemawiają na niekorzyść pozwu zbiorowego. Praktyka sądowa wskazuje, iż bezpieczniej i pewniej złożyć jest pozew przeciwko Towarzystwu Ubezpieczeniowemu indywidualnie w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Do unieważnienie: Światowe Bogactwa, Światowe Rynki, Kwartalne Zyski, Kwartalny Profit, Program Regularnego Oszczędzania Zabezpiecz Przyszłość, Symfonia Zysków, PARETO II

 

Administracja