Nasze kolejne sukcesy

Kolejne sukcesy rekomendowanych kancelarii

 

13.04.2016 r. AXA – Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli zasądza zwrot opłaty likwidacyjnej.

13.04.2016 r. AEGON – SR dla Warszawy Mokotowa zasądza opłatę likwidacyjną na rzecz kolejnego konsumenta

http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$015bwiadczenie$0020wykupu/154505200000503_I_C_004179_2015_Uz_2016-04-01_001

NORDEA (PKO) – Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zasądza zwrot potrąconych opłat – sygn. akt XVI C 2340/15

http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$015bwiadczenie$0020wykupu/154505200008003_XVI_C_002340_2015_Uz_2016-03-06_001

SKANDIA: – sygn. akt: V Ca 1393/15: Sąd zauważył, że:
„ocenie Sądu Okręgowego umowa zawarta pomiędzy stronami niniejszego postępowania nie jest „klasyczną umową ubezpieczenia”. Po dokładnej analizie umowy, zawartej między powodem a Towarzystwem (…) stwierdzić należy, że w przeważającej mierze ma ona charakter umowy inwestycyjnej, aniżeli stricte ubezpieczeniowej.”

„w umowie jak i w OWU brak jest jakichkolwiek informacji na temat mechanizmu wyliczenia „świadczenia wykupu”, co powoduje, że zawierający umowę konsument nie ma możliwości realnie ocenić, czy zawarcie umowy jest dla niego rzeczywiście korzystne z uwzględnieniem wszystkich okoliczności, które mogą wystąpić w przyszłości, a które mogą go skłonić do ewentualnego wcześniejszego rozwiązania umowy”

„pozwany w sposób rażący naruszył dobre obyczaje mianowicie: dbałość przedsiębiorcy o pewność i jasność stosunku prawnego łączącego go z konsumentem. Dobrym obyczajem jest także, by przedsiębiorca nie wykorzystywał swej uprzywilejowanej pozycji kontraktowej, będącej rezultatem stosowania przez niego jednostronnie ustalonego wzorca umowy. Pozwany przedstawiając konsumentom do akceptacji warunki umowy zawierające zapisy, kształtujące ich prawa i obowiązki w sposób niejasny i mniej korzystny niewątpliwie istotnie narusza zasadę ekwiwalentności świadczeń stron. Oczekiwanym jest także, by pozwany przedsiębiorca nie przenosił na konsumenta ryzyka związanego z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, które w kontekście niniejszej sprawy wiąże się z zakresem zawieranych umów ubezpieczeniowych”

SKANDIA – prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie oddalający apelacje Skandii i utrzymując wyrok nakazujący wypłacić świadczenie wykupu w pełnej wysokości – sygn. akt: V Ca 1393/15: http://orzeczenia.ms.gov.pl/…/154505000001503_V_Ca_001393_2…

SKANDIA i Open Life – 7.04.2016 r. – SO Warszawa, prawomocnym wyrokiem oddala apelację ubezpieczyciela i potwierdza wyrok Sądu I Instancji zasądzający zwrot pełnego świadczenia wykupu.

2.03.2016 r. – Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa w kolejnym wyroku zasądza zwrot wartości wykupu: http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$015bwiadczenie$0020wykupu/154505200008003_XVI_C_001797_2014_Uz_2016-01-11_001

29.02.2016 r. – AXA – Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli zasądza zwrot opłaty likwidacyjnej.

19.02.2016 r. – AEGON  – Sąd Okręgowy w Warszawie, V Wydział Cywilny oddala apelację AEGONA i potwierdza obowiązek zwrotu opłaty likwidacyjnej z odsetkami.

16.02.2016 r. SKANDIA – db inwestuj w przyszłość – aktywne oszczędzanie – SR w Pruszkowie zasądza zwrot zaniżonego świadczenia wykupu. Zapraszamy do lektury: http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$015bwiadczenie$0020wykupu/154505150000503_I_C_001304_2015_Uz_2016-02-16_001

8.02.2016 r. – SKANDIA – SR w Krakowie zasądza zwrot zaniżonego świadczenia wykupu z produktu Złoty Wiek, http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$015bwiadczenie$0020wykupu/152010200006003_XII_C_003567_2015_Uz_2015-12-16_002

5.02.2016 r. – kolejny wyrok SR dla Warszawy Woli, w którym Sąd zasądza zwrot zaniżonej wartości wykupu, http://orzeczenia.ms.gov.pl/details/$015bwiadczenie$0020wykupu/154505350001003_II_C_000200_2015_Uz_2015-06-26_001

5.02.2016 r. – Aegon – SR w Lesku zasądza zwrot opłaty warunkowej http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/Op$0142ata$0020likwidacyjna/154005150000503_I_C_000187_2015_Uz_2015-11-30_001

4.02.2016. – Generali – SR dla Warszawy Mokotowa zasądza zwrot opłaty likwidacyjnej.

2.02.2016 r. – Skandia – SR Warszawa Mokotów w kolejnej sprawie zasądza zwrot zaniżonego świadczenia wykupu.

29.01.2016 r. – AEGON – SR Warszawa Mokotów zasadza zwrot opłaty dystrybucyjnej.

29.01.2016 r. – Skandia – SR Warszawa Mokotów w 3 kolejnych sprawach zasadza zwrot zaniżonego świadczenia wykupu.

29.01.2016 r. – Metlife – SR w Świdnicy zasądza zwrot zaniżonej wartości wykupu: http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$015bwiadczenie$0020wykupu/155020150000503_I_C_001923_2015_Uz_2015-12-17_001

25.01.2016 r. – Sąd Rejonowy dla Gdańska Północ zasądza zwrot zaniżonej wartości wykupu: http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$015bwiadczenie$0020wykupu/151015100000503_I_C_000050_2015_Uz_2015-12-18_001

21.01.2016 r. – SKANDIA – SR Warszawa Mokotów zasądza zwrot zaniżonego świadczenia wykupu.

19.01.2016 r. – SO w Łodzi – przedawnienie roszczeń o wartość wykupu wynosi 10 lat. Świadczenie wykupu nie stanowi głównego świadczenia stron z umowy UFK. http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$015bwiadczenie$0020wykupu/152510000001503_III_Ca_001237_2015_Uz_2015-12-23_001

15.01.2016 r. – SKANDIA – kolejne 3 wyroki SR Warszawa Mokotów zasądzające zaniżone świadczenie wykupu.

20.11.2015 r. AEGON – SR Warszawa Mokotów zasadza zwrot opłaty likwidacyjnej: http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$015bwiadczenie$0020wykupu/154505200000503_I_C_001769_2015_Uz_2015-11-09_001

3.11.2015 r. – SKANDIA – kolejny raz SR Warszawa Mokotów zasadza zwrot zaniżonego świadczenia wykupu.

4.11.2015 r. – AEGON ETF –  SR Warszawa Mokotów zasądza zwrot pobranej przez ubezpieczyciela opłaty.

13.10.2015 r. – SKANDIA – zapadły kolejne wyroki zasądzające zwrot zaniżonych świadczeń wykupu przed Sadem Rejonowym dla Warszawy Mokotowa (sygn. akt II C 117/15, II C 1049/14).

22.09.2015 r. – SR Warszawa Wola publikuje uzasadnienie pytania prawnego dotyczącego charakteru świadczenia wykupu:

http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$015bwiadczenie$0020wykup/154505000001503_V_Ca_000568_2015_Uz_2015-09-07_001

16.09.2015 r. – AEGON – opłata dystrybucyjna – SR Warszawa Mokotów zasądza zwrot zatrzymanej przez ubezpieczyciela kwoty.

7.09.2015 r. – AEGON – SR Warszawa Mokotów zasądza zwrot opłaty w produkcie ETF

1.09.2015 r. – Europa – SO Warszawa, V Wydział Odwoławczy – zmienia wyrok Sądu I Instancji i zasądza konsumentowi zwrot potrąconych kwot z ubezpieczenia grupowego. Sąd negatywnie ocenił stosowaną przez ubezpieczyciela wartość wykupu. https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$015aWIADCZENIE$0020WYKUPU/154505000001503_V_Ca_003049_2014_Uz_2015-09-01_001

8.09.2015 r. – AEGON – SO Warszawa zasądza zwrot pobranej opłaty likwidacyjnej.

28.08.2015 r.  – GENERALI SR Warszawa Mokotów zasądza zwrot zaniżonej wartości wykupu z produktu tego ubezpieczyciela.

24.08.2015 r. – GENERALI – SR Warszawa Mokotów zasądza zwrot zaniżonej wartości wykupu z produktu tego ubezpieczyciela.

19.08.2015 r.  – SR Wrocław Krzyki zasądza wypłatę zaniżonego świadczenia wykupu, na rzecz podmiotu, który przejął na podstawie cesji wierzytelność ubezpieczającego https://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$015awiadczenie$0020Wykupu/155025450000503_I_C_000304_2015_Uz_2015-06-17_001

2.08.2015 r. – SO Warszawa zasądza zwrot zaniżonej wartości wykupu z produktu GENERALI.

31.07.2015 r. – Sąd Okręgowy w Łodzi uznaje opłatę za wykup za niedozwoloną: http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/op$0142ata$0020dystrybucyjna/152510000001503_III_Ca_001539_2014_Uz_2015-03-19_001

30.07.2015 r. – SR Warszawa Wola zasądza zwrot zaniżonego świadczenia wykupu z Open Life.

23.07.2015 r. – SR Warszawa Wola zasądza zwrot zaniżonego świadczenia wykupu z AXA i Generali.

24.07.2015 r. TU Europa – „oszukańcze polisy”, nieważność, SO rozkłada na czynniki pierwsze produkt ubezpieczyciela i pokazuje charakter produktu. Zapraszamy do lektury: http://orzeczenia.warszawa.so.gov.pl/content/$N/154505000000903_III_C_001453_2013_Uz_2015-03-27_001

24.07.2015 r. SO Warszawa kieruje pytanie prawne do Sądu Najwyższego w sprawie polis inwestycyjnych.

23.07.2015 r. – SR Warszawa Wola zasądza zwrot zaniżonego świadczenia wykupu.

23.07.2015 r. – Generali: SR Warszawa Mokotów – sygn. IC 1521/15 zasądza kwotę zatrzymaną przez ubezpieczyciela.

22.07.2015 . PKO (Nordea) podstęp i klauzula abuzywna – tak SO w Nowym Sączu ocenił polisę inwestycyjną tego ubezpieczyciela. http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/Op$0142ata$0020Likwidacyjna/152015000000503_I_C_001518_2013_Uz_2014-10-07_001

1.08.2015 r. Powód pozywa bank zamiast ubezpieczyciela i przegrywa w Sądzie – zapraszam do lektury: http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/Op$0142ata$0020Likwidacyjna/155025500000503_I_C_001855_2013_Uz_2014-08-22_001

1.07.2015 r. SO w Piotrkowie Trybunalskim uchyla wyrok korzystny dla konsumenta i przekazuje sprawę do Sądu I Instancji – Sąd wskazuje, iż nie oceniono kosztów ubezpieczyciela: http://orzeczenia.ms.gov.pl/details/$015awiadczenie$0020Wykupu/152515000001003_II_Ca_000359_2015_Uz_2015-06-01_001

1.07.2015 r. – Generali – SR Warszawa Mokotów zasądza zwrot zmniejszonego świadczenia wykupu

29.06.2015 r. – Skandia – SR Warszawa Mokotów – kolejny wyrok zasądzające zwrot zmniejszonego świadczenia wykupu.

27.06.2015 r. – SR Wrocław – kolejny wyrok kwestionujący świadczenie wykupu: http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/$015bwiadczenie$0020wykupu/155025450000503_I_C_000304_2015_Uz_2015-06-17_001

18.06.2015 r. – Generali – SO Warszawa Wydział V Cywilny prawomocnym wyrokiem zasądza zwrot zmniejszonego świadczenia wykupu.

17.06.2015 r. – Skandia -SR Warszawa Mokotów – 2 kolejne wyroki zasądzajcie zwrot zmniejszonego świadczenia wykupu.

17.06.2015 r. – AXA – SR Warszawa Wola zasądza zwrot zmniejszonej wartości wykupu!!!!

9.06.2015 r. – kolejne dwa orzeczenia, w których nakazano zwrot opłat likwidacyjnych od AEGON:

http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/Op$0142ata$0020Likwidacyjna/155025450000503_I_C_002925_2014_Uz_2015-03-27_001

http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/Op$0142ata$0020Likwidacyjna/155025450000503_I_C_000205_2015_Uz_2015-03-27_001

23.04.2015 r. – (Nordea/PKO) Sąd Apelacyjny w Krakowie w sprawie I ACa 1699/14 zasądza zwrot opłaty likwidacyjnej przeciwko temu ubezpieczycielowi. Zapraszamy do lektury: http://orzeczenia.ms.gov.pl/content/op$0142ata$0020likwidacyjna/152000000000503_I_ACa_001699_2014_Uz_2015-02-20_001

17.04.2015 r. – AEGON -kolejny wyrok zasadzający zwrot z polisy inwestycyjnej – SR Warszawa Mokotów

9.04.2015 r. – COMPENSA – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w wyroku (nieprawomocnym) zasądził w dniu 9.04.2014 r. zwrot całej opłaty likwidacyjnej od tego ubezpieczyciela.

1.04.2015 r. – AEGON – OPŁATA WARUNKOWA – w dniu dzisiejszym przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Mokotowa zapadł wyrok nakazujący AEGON zwrot opłaty warunkowej z polisolokaty (orzeczenia nieprawomocne).

25.03.2015 r. – SKANDIA – 25.03.2015 r. w dniu dzisiejszym przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Mokotowa zapadł kolejny wyrok nakazujące SKANDII zwrot zatrzymanych środków z polisolokat (orzeczenia nieprawomocne).

24.03.2015 r. – AEGON – ciekawostka, Sąd We Wrocławiu uznał, że Agent ubezpieczeniowy (tzw. OWCA), nie może dochodzić roszczenia za polisę, którą wystawił na siebie, bo jest to nadużycie prawa/ Zapraszam do lektury: http://orzeczenia.ms.gov.pl/…/155025500000503_I_C_001327_20…

24.03.2015 r. –  AEGON – tym razem Sąd we Wrocławiu nakazał AEGON zwrot opłaty likwidacyjnej. Co ciekawe Sąd potwierdził, że roszczenie o zwrot zatrzymanych kwot przedawnia sie z upływem 10 lat. Zapraszamy do lektury: http://orzeczenia.ms.gov.pl/…/155025500000503_I_C_001366_20…

13.03.2015 r. – GENERALI – kolejny wyrok, w którym Sąd zasądza zwrot całej zmniejszonej wartości wykupu/opłaty likwidacyjnej – I C 2611/14 SR W-wa Mokotów.

12.03.2015 r. – Nordea/ PKO – tym razem Sąd zasądził zwrot opłaty likwidacyjnej przeciwko Nordea Polska Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (obecnie PKO Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna). Wyrok nieprawomocny przed SR Warszawa Mokotów

06.03.2015 r.  – w dniu dzisiejszym przed Sądem Rejonowym dla Warszawy Mokotowa zapadły kolejne dwa wyroki sygn. akt II C 2017/14, II C 3150/14 nakazujące Skandii zwrot zatrzymanych środków z polisy (orzeczenia nieprawomocne).

04.03.2015 r. – zapadł kolejny wyrok przeciwko Skandii. Sąd zasądził zwrot całej zatrzymanej kwoty – SR Warszawa Mokotów – II C 2065/14

12.02.2015 r. – GENERALI – prawomocny wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa w Warszawie Sygn. akt: I C 84/14. Ubezpieczyciel nie wniósł apelacji od wyroku, zasądzającego zwrot całej opłaty likwidacyjnej.

11.02.2015 r. – AEGON – i kolejny już wyrok przeciwko ubezpieczycielowi –tym razem Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił apelację pozwanego ubezpieczyciela potwierdzając że opłata pobrana przez ubezpieczyciela w związku z rozwiązanie umowy jest niedozwolona. Sygn. akt V Ca 4041/14.

06.02.2015 r. – AXA – Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli, uwzględnił w całości roszczenie Ubezpieczającego i zasądził zwrot opłaty likwidacyjnej od tego ubezpieczyciela. Sygn. akt I Nc 10857/14. Sprawa prawomocnie zakończona!!!

31.01.2015 r. –  tym razem Sąd Okręgowy w Poznaniu w dniu 31.01.2015 r. oddalił apelację pozwanej Skandii. W ten sposób Poszkodowany odzyskał kwotę z tytułu zaniżonego świadczenia wykupu. Sygn. akt XV Ca 1132/14.

07.01.2015 r. – Nowy rok rozpoczęliśmy sukcesem. Zapadł prawomocny, pozytywny dla Naszego Klienta wyrok, tym razem przeciwko Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.  [SR Warszawa Wola sygn. akt II C 2223/13]

18.12.2014 r. – zapadł korzystny wyrok nakazujący Generali TU S.A. wypłatę należności wynikających z opłaty likwidacyjnej wraz z należnymi odsetkami ustawowymi oraz kosztami procesu.

15.12.2014 r. – Sąd nakazał Skandii Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. zwrot kolejnemu z naszych Klientów całej opłaty likwidacyjnej wraz z należnymi odsetkami.

10.12.2014 r. – Kolejna wygrana w sprawie zwrotu opłaty likwidacyjnej: tym razem ze Skandia Życie Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

9.12.2014 r. – Sąd Rejonowy dla Warszawy Woli zasądził od Generali Życie TU S.A. (produkt: Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowymi Funduszami Kapitałowymi Generali OmniProfit) zwrot całej opłaty likwidacyjnej z odsetkami. Wg Sadu pobrana opłata jest nieadekwatna do poziomu ryzyka ubezpieczyciela a ubezpieczyciel nie ma prawa przerzucać kosztów własnej działalności na ubezpieczającego.

7.11.2014 r. – W okresie od 3 do 7 listopada 2014 r. Kancelaria współpracująca z nami uzyskała kolejne 3 korzystne wyroki w sporach o zwrot nienależnie pobranych opłat likwidacyjnych.

12.06.2014 r.– Sąd Okręgowy w Nowym Sączu nakazał zwrot opłaty likwidacyjnej

18.02.2014 r.– Sąd Okręgowy w Gdańsku nakazał zwrot opłaty likwidacyjnej.

17.02.2014 r. – Wydano wyrok, zgodnie z którym nakazano zwrot zmniejszonego świadczenia wykupu wraz z odsetkami za blisko 3 lata opóźnienia.

12.02.2013 r. – Prawnicy współpracujący z nami wygrali zwrot opłaty likwidacyjnej z Zakładem Ubezpieczeń z siedzibą we Wrocławiu.

26.06.2012 r.- Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie sygn. akt VI ACa 87/12 uznał, iż ubezpieczyciel nie może pobierać opłaty likwidacyjnej

14.05.2010 r.- Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku w sprawie VI ACa 1175/09 również uznał, iż ubezpieczyciel nie może pobierać opłaty likwidacyjnej