Kancelaria Radcy Prawnego Tobiasz Stefaniec

 

Zakres świadczeń
Opis:

Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną dla indywidualnych klientów, oraz przedsiębiorców. Podejmujemy się usług prawnych z każdej dziedziny prawa i realizujemy je kompleksowo. Prowadzimy polubowne postępowania przedsądowe, oraz reprezentujemy klientów przed sądami cywilnymi, karnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, a także przed organami administracji państwowej.

Zastępujemy Mocodawców w postępowaniach egzekucyjnych, oraz prowadzimy efektywnie postępowania windykacyjne. W szczególności skutecznie dochodzimy roszczeń w związku z ubezpieczeniami na życie i dożycie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, wysokich odszkodowań i zadośćuczynień z tytułu wypadków samochodowych i szkód zarówno na osobie jak i na mieniu, a także tytułem wywłaszczeń nieruchomości, oraz bezprawnego naruszenia dóbr osobistych.

Przedsiębiorcom oferujemy stałą lub doraźną współpracę i bezpieczeństwo prawne na każdym etapie prowadzonej działalności i w każdym jej segmencie. Swoim klientom przedstawiamy jasne zasady współpracy, wynagrodzenia i ryzyka każdego postępowania.

Współpracujemy z profesjonalnymi Kancelariami: Adwokackimi, Radcowskimi i Patentowymi na terenie całego kraju, oraz zajmujemy się działalnością publikacyjną. Gwarantujemy solidność, oraz indywidualne roztoczenie opieki prawnej nad każdym klientem dające poczucie bezpieczeństwa.

Interesantów chcących skonsultować swój problem prawny, oraz reprezentantów podmiotów gospodarczych zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty w siedzibie Kancelarii.

Rodzaje usług:
 • ubezpieczenia, poliso-lokaty;
 • odszkodowania (m.in. z tytułu wypadków samochodowych, uszczerbku na zdrowiu, szkody na mieniu, błędów lekarskich, wywłaszczenia nieruchomości, za opóźnienie lub odwołanie lotu samolotowego, z tytułu służebności przesyłu w tym za słupy energetyczne i telekomunikacyjne, z tytułu wypadków przy pracy oraz innych zdarzeń losowych);
 • windykacja należności – dochodzenie wierzytelności zarówno na etapie przedsądowym (wezwania do zapłaty, polubowne negocjacje), jak i sądowym (reprezentacja sądowa, ugoda sądowa, egzekucja komornicza);
 • ochrona dóbr osobistych, w tym zadośćuczynienia pieniężne tytułem bezprawnego naruszenia dóbr osobistych;
 • stała i bieżąca obsługa prawna przedsiębiorców;
 • porady i opinie prawne, sporządzanie pism przesądowych i procesowych w tym m.in. wezwań do zapłaty, pozwów, zażaleń, wniosków, apelacji, skarg;
 • przygotowanie, analiza, opiniowanie i negocjowanie umów;
 • prawo rzeczowe (m.in. uregulowanie stanu prawnego nieruchomości, zasiedzenia, zniesienie współwłasności, wydanie nieruchomości, wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z gruntu, ustanowienie służebności gruntowej w tym drogi koniecznej,
 • doradztwo w zakresie umów sprzedaży, darowizny, dożywocia, zamiany, najmu, dzierżawy, wpisy i zmiany w księgach wieczystych);
 • prawo spadkowe (m.in. przyjęcie i odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zabezpieczenie spadku, sprawy o zachowek, wydziedziczenie);
 • prawo rodzinne (m.in. rozwody, separacje, podział majątku wspólnego, zasądzenie alimentów lub uchylenie obowiązku alimentacyjnego, ustalenie kontaktów z dzieckiem, ubezwłasnowolnienie);
 • prawo pracy (m.in. ustalenie stosunku pracy, dochodzenie zaległego wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń pracowniczych, sprawy o uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne i przywrócenie do pracy, odszkodowania za niezgodne z prawem lub nieuzasadnione rozwiązanie stosunku pracy, mobbing);
 • prawo administracyjne (m.in. reprezentacja w sprawach przed organami administracji państwowej i samorządowej, przed organami skarbowymi, oraz przed sądami administracyjnymi, skargi na decyzje administracyjne, skargi na bezczynne lub przewlekłe prowadzenie postępowania, skargi kasacyjne);
 • prawo karne i wykroczeniowe (m.in. reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym, obrona sądowa, odszkodowania za niesłuszne skazanie lub tymczasowe aresztowanie, występowanie w imieniu pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego lub oskarżyciela prywatnego);
 • prawo karne skarbowe,
 • prawo ubezpieczeń społecznych,
 • prawo własności przemysłowej
Publikacje:
Języki obce:  angielski, rosyjski
Nr wpisu:
 • radca prawny (KL-1228)
Dane kontaktowe:
Ulica:  pl. Tadeusza Kościuszki 5
Miejscowość:  Jędrzejów
Kod pocztowy:  28-300
Województwo:  świętokrzyskie
Telefon: +48 668 958 159
Faks:  
Adres e-mail:  t.stefaniec@op.pl
Adres strony www: w przygotowaniu

liczba odwiedzin: 53 

Serwis www.oszukaniprzezpolisy.pl informuje, że prezentowane tutaj dane pochodzą ze źródła i są zgodne z prawdą. Informacji o źródle ich pochodzenia udziela www.oszukaniprzezpolisy.pl. Aby poprawić lub usunąć dane należy skontaktować się z właścicielem bazy za pomocą formularza.